Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ"
STRONA OFICJALNA ZZ"TRAMWAJARZ" PRACOWNIKÓW TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.


KODEKS PRACY str. 8

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna -> USTAWY
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Administrator
AdministratorDołączył: 10 Sie 2006
Posty: 74
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Szczecin
Płeć: Mężczyzna

 PostWysłany: Śro 10:41, 18 Paź 2006    Temat postu: KODEKS PRACY str. 8 Back to top

Rozdział II

Urlopy bezpłatne

Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu

urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego

zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą

przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych

przyczyn.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie

przepisami szczególnymi.

Art. 1741. § 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może

udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego

pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu

między pracodawcami.

§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu

pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego

pracodawcy.

Art. 175. (skreślony).

DZIAŁ ÓSMY

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub

szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

wykaz tych prac.

Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o

pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy,

chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez

wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja

związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie

przekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania

określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która

uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu

do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony

zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej

nieobecności w pracy.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w

okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie

ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany

uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową

termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym

okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w

odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu

zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca

wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Art. 178. § 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach

nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez

jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w

systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

§ 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4

roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach

nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym

mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Art. 1781. Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest

obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób

umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to

niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której

wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich

możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas

niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Przepisy art. 179 § 4-6

stosuje się odpowiednio.

Art. 179. § 1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą

dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie

art. 176, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na

czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść

pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas

niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

§ 2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią

przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie

art. 176 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych

w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia

dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków

pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest

niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę

do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas

niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przypadku,

gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej

pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają

z orzeczenia lekarskiego.

§ 4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym

stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej

pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek

wyrównawczy.

§ 5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 6. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej

pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,

pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze

czasu pracy określonych w umowie o pracę.

§ 7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,

sposób i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających

przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez

pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, uwzględniając zagrożenia dla

jej zdrowia lub bezpieczeństwa występujące w środowisku pracy.

Art. 180. § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie,

2) 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,

3) 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy

jednym porodzie.

§ 2. Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która

przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem

rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego,

przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również przy

pierwszym porodzie.

§ 3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed

przewidywaną datą porodu.

§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed

porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego w § 1 i 2.

§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu

macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w

takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się

pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z

części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do

pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego

pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia

urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o

udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części

urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego,

pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do

niewykorzystanej części tego urlopu.

Art. 1801. § 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed

upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w

wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od

dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy

jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w

wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje

prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.

Art. 181. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej

pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego,

pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po

wyjściu dziecka ze szpitala.

Art. 182. Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej

osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej

część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże

urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.

Art. 183. § 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i

wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania

w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na

wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej

pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, ma prawo do 16 tygodni

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do

ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Przepisy art. 180 § 5-7

stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku

do 1 roku, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu

macierzyńskiego.

Art. 184. Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na

zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Art. 185. § 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od

pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z

ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy.

Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do

wynagrodzenia.

Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo

do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania

osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia

przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia

wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez

względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego

w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w

wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko

18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego

orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do

korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z

takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

§ 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

§ 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4

częściach.

Art. 1861. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać

umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o

udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne

tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także

gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę

bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie

urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do

rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie

wynikającym z tej czynności.

Art. 1862. § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo

podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy

albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to

możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania

osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do

stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później

jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie

wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w razie stwierdzenia przez

pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym

czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka; nie dotyczy to

przypadku określonego w art. 186 § 3.

Art. 1863. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1) w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,

2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni

przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Art. 1864. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu

wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie

jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed

rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego

kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od

wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu

podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Art. 1865. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia,

wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia

pracownicze.

Art. 1866. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania urlopu

wychowawczego, w tym formę i termin złożenia wniosku w sprawie

udzielenia urlopu, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące

zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie pracy, oraz

dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o udzielenie urlopu

wychowawczego, w przypadkach określonych w art. 186 § 2 i 3.

Art. 1867. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może

złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do

wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w

okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Art. 187. § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch

półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca

więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut

każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane

łącznie.

§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy

na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6

godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Art. 188. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w

wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie

od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Art. 189. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu

konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne

przepisy.

Art. 1891. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni,

z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 186 § 1 i 2,

art. 1861-1865, art. 1867 i art. 188 może korzystać jedno z nich


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna -> USTAWY Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach