Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ"
STRONA OFICJALNA ZZ"TRAMWAJARZ" PRACOWNIKÓW TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.


KODEKS PRACY str. 10

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna -> USTAWY
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Administrator
AdministratorDołączył: 10 Sie 2006
Posty: 74
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Szczecin
Płeć: Mężczyzna

 PostWysłany: Śro 10:43, 18 Paź 2006    Temat postu: KODEKS PRACY str. 10 Back to top

Rozdział V

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla

zdrowia lub życia

Art. 220. § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów

technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla

zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

§ 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i

Polityki Socjalnej oraz właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i

procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla

zdrowia oraz zakres tych badań,

2) zakaz albo ograniczenie stosowania, obrotu lub transportu materiałów i

procesów technologicznych ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia albo

uzależnienie ich stosowania, obrotu lub transportu od przestrzegania

określonych warunków.

§ 3. Przepisy § 2 nie dotyczą substancji i preparatów chemicznych.

Art. 221. § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów

chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich

identyfikację.

§ 2. Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i

niebezpiecznych preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych

substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań

zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

§ 3. Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów

chemicznych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków

zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

§ 4. Zasady klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych pod względem

zagrożeń dla zdrowia lub życia, wykaz substancji niebezpiecznych, wymagania

dotyczące kart charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz

sposób ich oznakowania określają odrębne przepisy.

§ 5. (skreślony).

Art. 222. § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na

działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o

działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca jest obowiązany

zastępować te substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne

mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosować inne dostępne środki

ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu

osiągnięć nauki i techniki.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany rejestrować wszystkie rodzaje prac w

kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami

technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonymi w

wykazie, o którym mowa w § 3, a także jest zobowiązany prowadzić rejestr

pracowników zatrudnianych przy tych pracach.

§ 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowanie właściwości substancji

preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu

rakotwórczym lub mutagennym, ich zastosowanie oraz konieczność podjęcia

niezbędnych środków zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi z

ich stosowania, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o

działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania,

2)sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje

konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami,

czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub

mutagennym,

3) sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach,

4)wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje,

preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub

mutagennym oraz sposób przechowywania i przekazywania tych

dokumentów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania

chorób zawodowych,

5)szczegółowe warunki ochrony pracowników przez zagrożeniami

spowodowanymi przez substancje, preparaty, czynniki lub procesy

technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

6)warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na

działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania

Art. 2221. § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na

działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie

dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe –

ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu

osiągnięć nauki i techniki.

§ 2. Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie

szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych

przy takich pracach

§ 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane działanie czynników

biologicznych na organizm człowieka oraz konieczność podjęcia niezbędnych

środków zabezpieczających przez zagrożeniami wynikającymi z wykonywania

pracy w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych, określi, w

drodze rozporządzenia:

1)klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych,

2)wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych

3)szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami

spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje

środków niezbędnych do zapewnienia ochrony zdrowi i życia pracowników

narażonych na działanie tych czynników, zakres stosowania tych środków

oraz warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia narażonych

pracowników,

4)sposób prowadzenia rejestrów prac i pracowników, o których mowa w § 2,

oraz sposób przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów

właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych.

Art. 223. § 1. Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed

promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i

naturalnych, występujących w środowisku pracy.

§ 2. Dawka promieniowania jonizującego pochodzącego ze źródeł naturalnych,

otrzymywana przez pracownika przy pracy w warunkach narażenia na to

promieniowanie, nie może przekraczać dawek granicznych, określonych w

odrębnych przepisach dla sztucznych źródeł promieniowania jonizującego.

Art. 224. § 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość

wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest

obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany

zapewnić:

1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy

oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,

2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają wymagań, określonych w odrębnych

przepisach, dotyczących katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

Art. 225. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których

istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia

ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia

asekuracji.

§ 2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i

Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac, o których

mowa w § 1.

Rozdział VI

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Art. 226. Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną

pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające

ryzyko,

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z

wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające

chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w

szczególności:

1) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub

eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia

służące do pomiarów tych czynników,

2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych

dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz

udostępniać je pracownikom.

§ 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia,

tryb i częstotliwość dokonywania badań i pomiarów, o których mowa w § 1 pkt

2, a także sposób rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i

pomiarów oraz ich udostępniania pracownikom.

Art. 228. § 1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze rozporządzenia,

Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i

Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, określi jej

uprawnienia oraz sposób wykonywania zadań.

§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy:

1) przedkładanie Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej wniosków dotyczących

wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych

dla zdrowia w środowisku pracy - do celów określonych w § 3,

2) inicjowanie prac badawczych niezbędnych do realizacji zadań, o których

mowa w pkt 1.

§ 3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i

Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w

środowisku pracy.

Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy,

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni

pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki

szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do

pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich

samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej

bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z

tym pracodawcą.

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku

niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą,

pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia

zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę

możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z

przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,

a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu

należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy

podróżach służbowych.

§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego

orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na

określonym stanowisku.

§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na

działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest

obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub

pyłami,

2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi

wniosek o objęcie takimi badaniami.

§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt

pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki

zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

§ 7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na

podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.

§ 8. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i

Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz

częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli

badań lekarskich,

2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów

przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,

3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie

drugie,

4) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze

przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący

profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie.

Art. 230. § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na

powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie

orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu,

przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika,

który wywołał te objawy.

§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia,

pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie

przekraczający 6 miesięcy.

Art. 231. Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi

do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do

wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub

choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w

rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych. Przepis art. 230 § 2 stosuje się

odpowiednio.

Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w

warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje,

jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi,

w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania,

jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Art. 233. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie

urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny

osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie

wypadku.

Rozdział VII

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany

podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić

udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w

przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować

odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego

inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku

przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki,

mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy

pracy ponosi pracodawca.

Art. 235. § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu

organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy

każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką

chorobę.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza, który rozpoznał

lub podejrzewa przypadek choroby zawodowej.

§ 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest

obowiązany:

1) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar

zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem

Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie

choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,

3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

§ 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr zachorowań na choroby

zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

Art. 236. Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny

wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z

warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować

właściwe środki zapobiegawcze.

Art. 237. § 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn

wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres

informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy,

2) wykaz chorób zawodowych,

3) szczegółowe zasady postępowania dotyczące zgłaszania podejrzenia,

rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w

tych sprawach.

§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór

protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający

dane dotyczące poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i

jego skutków, stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy

pracy, oraz wnioski i zalecane środki profilaktyczne, a także pouczenie dla

stron postępowania powypadkowego.

§ 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór

statystycznej karty wypadku przy pracy, uwzględniając dane dotyczące

pracodawcy, poszkodowanego, wypadku przy pracy, a także jego skutków oraz

sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu

statystycznego.

§ 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a

także prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w

szczególności wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym

tych chorób oraz dane objęte rejestrem,

2) wytyczne diagnostyczno-orzecznicze i kryteria rozpoznawania chorób

zawodowych, uwzględniając w szczególności rodzaj choroby oraz czynniki

szkodliwe i uciążliwe wywołujące te choroby.

Art. 2371. § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub

zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art.

237 § 1 pkt 2, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone

w odrębnych przepisach.

§ 2. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od

pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem

przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do

wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów

samochodowych oraz wartości pieniężnych.


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna -> USTAWY Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach