Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ"
STRONA OFICJALNA ZZ"TRAMWAJARZ" PRACOWNIKÓW TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.


KODEKS PRACY str.4

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna -> USTAWY
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Administrator
AdministratorDołączył: 10 Sie 2006
Posty: 74
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Szczecin
Płeć: Mężczyzna

 PostWysłany: Śro 10:35, 18 Paź 2006    Temat postu: KODEKS PRACY str.4 Back to top

Art. 95. (skreślony).

Art. 96. (skreślony).

Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo

pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego

rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

§ 11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z

pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę

o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o

pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy,

tylko na jego żądanie.

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju

wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo

okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do

ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu

wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na

żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o

wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić

z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie

nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od

zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia

z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem

umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem

przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest

obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy

o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i

prostowania.

Art. 98. (skreślony).

Art. 99. § 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody

wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania

niewłaściwego świadectwa pracy.

§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości

wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy

jednak niż 6 tygodni.

§ 3. (skreślony).

§ 4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego

świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Rozdział II

Obowiązki pracownika

Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i

starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy,

jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a

także przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w

tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na

szkodę,

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Art. 101. (skreślony).

Rozdział IIa

Zakaz konkurencji

Art. 1011. § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie

może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też

świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz

podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika

zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika

wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w

dziale piątym.

Art. 1012. § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca

i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o

zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także

okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania

należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed

upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym

przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub

niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25%

wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy

przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji;

odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o

odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Art. 1013. Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1,

wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Art. 1014. Przepisy rozdziału nie naruszają zakazu konkurencji przewidzianego

w odrębnych przepisach.

Rozdział III

Kwalifikacje zawodowe pracowników

Art. 102. Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania

pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w

przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 771-773, w zakresie nie

uregulowanym w przepisach szczególnych.

Art. 103. W zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozporządzenia,

przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Rozdział IV

Regulamin pracy

Art. 104. § 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy

oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w

§ 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca

zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Art. 1041. § 1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i

pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w

szczególności:

1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie

pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały,

a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i

higieny osobistej,

2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe

czasu pracy,

3) (skreślony),

4) porę nocną,

5) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom

młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym

w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

Cool obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku

zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników

przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§ 2. Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych

zgodnie z art. 108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Art. 1042. § 1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z

zakładową organizacją związkową.

§ 2. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją

związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u

danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin

pracy ustala pracodawca.


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Związek Zawodowy "TRAMWAJARZ" Strona Główna -> USTAWY Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach